Artikel 1: Aanmelden en inschrijven

 1. Aanmelding vindt plaats door het digitale inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en op te sturen.
 2. Leden jonger dan 18 jaar kunnen uitsluitend worden aangemeld door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers.
 3. Wijzigingen van persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld.
 4. Bij aanmelding gaat u akkoord met het worden toegevoegd aan een Whatsapp groep. Deze groep kan gebruikt worden voor algemene mededelingen, afmeldingen en overige zaken die belangrijk zijn bij de organisatie van activiteiten.

Artikel 2: Betalingen

 1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt middels bankoverschrijving na ontvangst van een factuur voor de betaling. De factuur wordt maandelijks verstuurd per e-mail op of rond de 15de van de maand.
 2. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook
 3. zal (de ouder van) het lid een herinnering ontvangen welke binnen twee weken na ontvangst betaald dient te worden. Hierna volgt een tweede herinnering van het verschuldigde bedrag vermeerderd met €5,00 administratiekosten en krijgt het lid nogmaals twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode in gebreke gebleven is, dan kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de resterende kosten zijn voor rekening van het lid.
 4. Dutch School of Pool behoudt zich het recht voor het tussentijds wijzigen van tarieven.  Leden worden uiterlijk één maand voor het ingaan van de tariefswijziging hiervan op de hoogte gesteld. De wijziging kan maximaal één keer per jaar plaatsvinden.

Artikel 3: Lidmaatschap en Beëindiging

 1. Het lidmaatschap gaat in vanaf datum van ontvangst van het inschrijfformulier.
 2. Een lidmaatschap kan op elk moment ingaan en is voor onbepaalde tijd.
 3. Opzegging dient schriftelijk (op papier dan wel per e-mail) te gebeuren.
 4. De opzegtermijn bedraagt één maand.
 5. Restitutie van les- of abonnementsgelden is niet mogelijk.
 6. Bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
 7. Dutch School of Pool behoudt zich het recht voor om bij onaanvaardbaar gedrag een lid voor bepaalde tijd te schorsen dan wel het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Het poolbiljarten en trainen tijdens activiteiten van Dutch School of Pool geschiedt op eigen risico. U dient zelf zorg te dragen voor een verzekering (ziektekostenverzekering en WA-verzekering) die de schade dekt bij eventuele ongevallen. Dutch School of Pool zal geen verantwoordelijkheid aanvaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens of voortkomende uit activiteiten bij Dutch School of Pool.
 2. Dutch School of Pool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
 3. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw door leden is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 4: Trainings- en lestijden

 1. De tijden van gezamenlijke trainingen en lessen staan vermeld op de website.
 2. Tijdens schoolvakanties en feestdagen worden er geen reguliere trainingen/lessen gegeven. Extra trainingen/activiteiten worden vermeld per e-mail, op social media en Whatsapp.
 3. Dutch School of Pool behoudt zich te allen tijde het recht om een training/les te afgelasten. Leden worden in dit geval zo spoedig mogelijk ingelicht.
 4. Bij afwezigheid dient het lid zich af te melden bij de trainer.